หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โดย : pim_12
อ่าน : 40
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓