หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โดย : pim_12
อ่าน : 55
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา(ปี พ.ศ.๒๕๖๒) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  เป็นต้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้
รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้ไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลเป็นต้นเป็นการดำเนินการในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓